نمونه‌هایی از پژوهش‌های پیشنهادی برای درس جایگاه حدیث در علوم مختلف
 
تعداد احادیث متواتر در شیعه و اهل سنت
 تعریف و انواع علم در قرآن و حدیث
 بازشناسی ملاک اسلامی بودن علوم
 مرزهای حجیت خبر واحد در اصول و فروع دین
 معناشناسی ظن در قرآن و حدیث و مفهوم ظن ممنوع
 بررسی احادیث مشعر به عدم فهم قرآن از سوی غیر اهل بیت (علیهم‌السلام)
 بررسی احادیث انحصار فهم قرآن به اهل بیت (علیهم‌السلام)
 بررسی مفهوم، امکان و مصادیق نسخ قرآن با سنت
 بررسی مصادیق تخصیص قرآن با سنت
 شیوه‌های مقبول پذیرش عقاید از نگاه قرآن و سنت
 ملاک اصول و فروع دین
 معیار اخلاقی بودن رفتار از نظر احادیث
 بررسی امکان نقصان یا انحراف عقل از نگاه قرآن و حدیث
 حسن و قبح ذاتی افعال از نگاه قرآن و حدیث
 بررسی ارتباط ادله تسامح در سنن با مسائل اخلاقی
 بررسی اعتبار عبارت کلما حکم به العقل حکم به الشرع
 مرز میان فقه و اخلاق و جایگاه عقل در هر یک
 مبانی کلامی بهره‌گیری از حدیث در تاریخ
 تفاوت تاریخ و سیره و مرزهای آن
 مصادیقی از بی‌اعتباری و تعارض در احادیث تاریخی
 نمونه‌هایی از تعارض علوم تجربی با احادیث
 بررسی احادیث گویای مرجعیت پیشوایان دین در امور طبیعی و دنیایی
 حداقلی یا حداکثری بودن دین از نگاه احادیث
 بررسی آموزه‌های حدیثی در یکی از علوم انسانی
 
 
 
 

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی